Sprawność i niezawodność

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą AAelectro

O projekcie:

Projekt „Rozwój AAelectro – Teraz Polska” jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa II, Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP.

Wartość ogółem projektu wynosi 1 191 959,98 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 034 959,07 zł
Kwota dofinansowania projektu wynosi 879 715,21,00 zł

Głównym celem projektu jest zmiana profilu przedsiębiorstwa na bazie dotychczas zdobytych doświadczeń w branży elektronicznej i energetycznej do oferty nowych produktów, a przez to pokonanie negatywnych skutków pandemii COVID19, które dotknęły firmę., a także wdrożenie na rynek nowego produktu, którym będą spersonalizowane instalacje elektryczne dla prywatnych domów oraz usprawnienie bieżącej dzielności. Projekt będzie zawierał także komponent informatyczny, przez co nastąpi automatyzacja i pełna kontrola nad procesem pozyskiwania zleceń ,jak i projektowania ostatecznych rozwiązań.
Niniejszy projekt pozwoli zapełnić istniejącą na rynku w zakresie podaży usług zwiększając ekologiczne funkcjonowanie naszego społeczeństwa. Uruchomienie w ramach realizacji projektu nowej usługi znaczącą zwiększy potencjał ekonomiczny Wnioskodawcy umożliwiając utrzymanie firmy na rynku, a także pozwoli na stworzenie minimum jednego miejsca pracy, a z czasem dalszy wzrost zatrudnienia.

Projekt ma na celu również:

 • zwiększenie parku maszynowego,
 • przestawienie się na internetowy i telefoniczny sposób pozyskiwania klientów,
 • zatrudnienie jednego dodatkowego pracownika,
 • uruchomienie strony internetowej,
 • zakup dodatkowych narzędzi do wykonywania zleceń.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • MŚP działający w obszarze elektronicznym i elektrycznym.
 • inne przedsiębiorstwa,
 • zakłady pracy,
 • klienci indywidualni tj. osoby fizyczne, zgłaszające się z naprawami elektryki, kładzeniem nowych instalacji elektrycznych, kładzeniem paneli fotowoltaicznych.

Realizacja projektu

 • Zadanie 1 – zakup elementów ciągu technologicznego, przeprowadzenie szkoleń i uruchomienie komponentu informatycznego.
 • Zadanie 2 – Pozyskanie zleceń, wdrażanie nowych rozwiązań i realizacji pierwszych próbnych projektów oraz ewaluacja.

Projekt będzie miał także pozytywne działanie na aspekty środowiskowe poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań mających wpływ na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności energooszczędnych maszyn, jak i ograniczenie konieczności osobistych wizyt u klienta przed realizacją zadań oraz zaproponowanie efektywnych energetycznie rozwiązań.

Wnioskodawca zamierza usprawnić wykonywanie usługi elektrycznej, zwiększając ich efektywność oraz uruchomić nowe usługi elektryczne poprzez rozbudową parku maszynowego oraz specjalistyczne narzędzia i zatrudnienie i wyszkolenie pracownika. Nowa usługa obejmie wykonanie kompleksowych prac elektrycznych dla domów jednorodzinnych:

 • zautomatyzowanie projektowania instalacji wieloletnich, co skutkować będzie preferowaniem rozwiązań energooszczędnych oraz montażem własnych instalacji do produkcji energii elektrycznej (fotowoltaiki),
 • wykonywanie przyłączy napowietrznych z podnośnika oraz doprowadzenie energii z przeprowadzeniem prac ziemnych,
 • montaż i konserwacja fotowoltaiki, oświetlenia, systemów monitoringu.

Zamówienia

Załączniki:

 Ogłoszenie

Załączniki:

 Ogłoszenie

Załączniki:

 Ogłoszenie

Załączniki:

 Ogłoszenie

Załączniki:

 Ogłoszenie

Załączniki:

 Ogłoszenie

Załączniki:

 Ogłoszenie
 Zapytanie ofertowe
 Formularz ofertowy
 Opis przedmiotu zamówienia
 Wzór protokołu odbioru
 Wzór umowy
 Oświadczenie

Rozstrzygnięcie:

 Informacja z otwarcia ofert
  Informacja o wyniku postępowania
 Informacja o udzieleniu zamówienia

Napisz do nas!

Your message has been sent successfully.
E-mail must be valid and message must be longer than 1 character.
Responsive image